zda logo png

布达城堡区开飞战略规划

Planning status
设计
Planning year
2012
Planning area
480 000 m2
Locality
匈牙利·布达佩斯
负责设计师
Zoboki Gábor DLA habil., egyetemi tanár, Oláh Éva, Turi Zoltán
建筑师
Rutkai Pál, Rózsás László
主要设计合作伙伴
ÉrtékTérkép Gazdasági Tervező és Tanácsadó Kft., Branczik Márta, Farbaky Péter, Feld István, Pro Urbe Kft., Urban-Lis Kft., Bogner Zsuzsanna, Puczkó László, Ligetfalvi Gábor, Szabó Balázs
客户
Budapest Főváros Önkormányzata

对于城市和长期的战略发展规划(25年)制得的经济研究,专家将可行方面进行了深度研究。他们的战略建议是在众多专家和民间社会的参与下提出的。
他们坚信,可用于城堡山概念的专业材料已准备就绪,但迄今为止,他们进行的广泛的专业和民间讨论都失败了。指导原则是赢得代表性的专业人士支持问题的合理解决。工作队采取了多学科的方法,有近50名工作人员和另外100名专家一起寻找解决方案。已收集了一个国际专家团队来协助开发遗产和财产开发模式。布达城堡山为新的工作模式而提供机会,主要考虑到房产开发和经济因素。

建筑城市规划概念及其章节以及房地产开发的战略和方法论问题在单独的章节中进行了总结。城市开发规划前四章谈到布达城堡四个主要地区,提供丰富的插图,设计图和地图,总结起来城堡山的历史和情况。学科章节解释了每个学科的任务和可能的解决方案。方法,运输,土木工程基础设施,公用事业,洞穴文物保护,旅游,文化,文化社会学由不同的专家小组研究,并且他们的动机思想和论文被整合到初步研究的相关章节中。除了现行法规以及对现行机构和职能的审查之外,还研究了国际城堡项目。建立了历史悠久的宫殿建筑群的详细3D模型,并在1:4000中准备了城市工作模型以可以详细分析研究。

第二部分是工作中特别重要的部分。第二章为相似房产开发研究学论,与国内习惯不同,将重点放在房产开发和经济方面上。已对巴黎左岸的示例进行了分析。。欧盟招标专家的学论研究欧盟雅思卡项目的元素,除此之外还详细谈到项目进展和预算的问题以及PR战略。